Punnitus on yksi tärkeimmistä suorituksista sekä laboratoriossa että tuotannossa. Laboratoriossa punnitustulosta käytetään monissa analyyseissa, esim. pitoisuusanalyyseissa lopputuloksen laskennassa. Tuotannossa punnituksella varmistetaan, että pakkauksessa on tarpeeksi tuotetta, mutta ei kuitenkaan liikaa. Sen vuoksi vaakaa hankittaessa tulisi huomioida useita tärkeitä seikkoja, joista on alla kuvattu tärkeimmät. GWB:n myynti- ja huolto-organisaatiot auttavat tarkoitukseen soveltuvan laitteen hankinnassa. Ota yhteyttä gwb@gwb.fi

Ennen hankintaa

GWB:n tapa tarjota punnitusratkaisu asiakkaalle perustuu Mettler Toledon jo vuonna 2007 laatimaan GWP-ohjeistukseen. GWP tulee sanoista Good Weighing Practice, vapaasti suomennettuna hyvät punnitustavat. Uuden vaa’an hankinnassa ei käydä  läpi mitä vanhalla vaa’alla on vuosikymmeniä sitten tehty, vaan mitä uudella vaa’alla tullaan tekemään ja peilataan näitä vaatimuksia uusiin laitteisiin. GWP sisältää myös riskiarvioinnin siitä missä prosessissa laitetta käytetään ja kuinka tärkeä osa se on prosessissa. 

GWB dokumentoi koko hankintaprosessin asianmukaisesti, jolloin asiakas pystyy jälkeenpäin arvioimaan, miten hankintapäätös on tehty ja miten uutta laitetta tullaan käyttämään. 

Ensiarvoisen tärkeää on siis arvioida käyttötarkoitus. Varsinaisen vaa’an valinta osoitetaan GWP-suositusdokumentilla, josta selviää oleelliset punnitukseen liittyvät asiat. Lisäksi tulee huomioida asennus ja kalibrointi, sekä mahdolliset huoltotarpeet. Vuosittainen huolto ja kalibrointi mahdollistaa GWB:n tarjoaman pidennetyn takuun ja se on takaus laadukkaasta, hyvästä ja toimivasta laitteesta. Laitteen käytön elinkaareen kuuluu myös käyttäjien säännöllinen koulutus.

GWB:n myyntiorganisaatio auttaa asiakasta sopivan punnitusratkaisun löytämisessä ja GWB-huolto-organisaatio ratkaisun käyttöönotossa ja ylläpidossa. 

vaaka hankinta

laitteen valinta

Laboratoriovaakaa valitessa tärkein asia on punnittavan näytteen määrä, koska se tieto jakaa vaa’at mikrovaaka, analyysivaaka ja tarkkuusvaaka (yläkuppivaaka) käyttöluokkiin. Tuotannossa käytettävät vaa’at jaetaan myös käyttötarkoituksen mukaan pöytävaakoihin ja lattiavaakoihin. On tärkeää myös tietää kuinka tarkasti halutaan punnita, koska halutaan hankkia tarkoituksen mukainen laboratoriovaaka. Alla on kuvattu vaakatyyppejä, halogeenikuivaimet ja erilaisia lisävarusteita vaakoihin.

Tarkkuusvaaka/
Yläkuppivaaka

Analyysivaaka

Mikrovaaka

Halogeenikuivain

Teollisuusvaaka

Lisävarusteet

KÄYTTÖÖNOTTO - ASENNUS, Kvalifiointi JA KÄYTTÖKOULUTUS

Vaaka on analyysilaite, jolla määritetään aineen massa. Sen vuoksi laitteen kalibrointi on erittäin tärkeä asia, kun laite on toimitettu. GWB:n akkreditoitu kenttäkalibrointi varmistaa, että vaaka on tarkastettu ja toimii kuten pitääkin heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Kalibrointitodistus on asianmukainen ja sisältää tärkeimmän asian, vaa’an sen hetkisen minimipainon halutulla toleranssilla ja turvakertoimella. Suomessa laatuvaatimukset ovat kasvaneet laboratoriolaitteiden käyttöönottoon liittyen. Usein vaaditaan laitteiden kvalifiointia, eli IQ/OQ:n suoritusta ja dokumentointia (asennus- ja toimintakvalifiointi). GWB:n huolto-organisaatio tekee kvalifioinnin Mettler Toledon dokumentaation mukaisesti. Tämä nopeuttaa selkeästi laitteen käyttöönottoa.

Asianmukaiseen käyttöönottoon liittyy myös käyttöönottokoulutus, joka liittyy jokaisen laitteen asennukseen. Sen avulla saadaan laitteen perustoiminnot jouhevasti käyttöön. Kun laite on käytössä, voidaan sen ominaisuuksia ottaa käyttöön lisäkoulutuksen avulla.

kvalifiointi todistus

Ylläpito ja huolto

gwb o6a2739

Laitteita tulee myös huoltaa. GWB:n myymät laitteet voidaan liittää GWB:n Mittausturvasopimukseen, jolloin vaaoille tarjotaan laitemallista riippuen jopa seitsemän vuoden takuu. Kun laite on huoltosopimuksessa, voi asiakas keskittyä omaan tekemiseen ja luottaa siihen, että laite huolletaan ja kalibroidaan oikein ja säännöllisesti.

Laitteen huolto- ja kalibrointiväli riippuu riskiarvioinnista – mitä kriittisempi laite on, tulee siitä pitää parempaa huolta ja se tulee myös dokumentoida. Pääsääntöisesti Suomessa laitteita huolletaan vuosittain. Pelkkä vuosittainen huolto ja kalibrointi ei kuitenkaan riitä, vaan käyttäjän tulee tarkastaa vaa’an toimintaa myös itse. GWB:n myynti ja huolto auttavat arvioimaan tarvittavat toimenpiteet. Yleisesti ottaen vaaka tulee virittää päivittäin ja tarkastaa asianmukaisilla punnuksilla säännöllisesti. Tällä tavalla varmistetaan, että punnitustulokset ovat oikeellisia laitteen koko elinkaaren ajan.
Tutustu huollon palveluihin

Elinkaari

Erilaisissa laatujärjestelmissä on viime aikoina tullut esille laitteiden elinkaariajattelumalli. Samaa asiaa GWB tuo esille kaikissa toiminnoissa: uuden laitteen hankinnassa mietitään aina tarkoituksenmukainen, sen hetkisen tarpeen täyttävä laite. Ei niinkään samanlainen kuin se rikkoontunut, 25 vuotta vanha laite, vaan mitä laboratoriossa tällä hetkellä tehdään ja mitkä ovat lähiajan visiota, esimerkiksi automaation suhteen ja huomioidaan ne asiat uuden laitteen hankinnassa.

Laitteen toimintaan kuuluu huoltaminen ja kalibrointi. Joskus tarvitaan myös korjaustoimenpiteitä ja pitkä takuu luo varmuutta. Laboratoriossa tulisi säännöllisesti arvioida laitteen tarkoituksenmukaisuutta ja siihen GWB pystyy tarjoamaan Mettler Toledon GWP-todentamisen, jolla dokumentoidaan laitteen toimintakyky. Pitkällä aikavälillä GWB:n tarjoama ratkaisu on kokonaistaloudellisesti halvin ratkaisu, ja paras liittyen analyysien oikeellisuuteen. 

gwp